Obwieszczenia

Utworzony: 2021-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamknięt
Utworzony: 2021-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn
Utworzony: 2021-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadan
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.