Obwieszczenia

Utworzony: 2022-09-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Małgorzata Pilch (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu)

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: D
Utworzony: 2022-06-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś
Utworzony: 2021-11-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-0
Utworzony: 2021-10-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Ryszard Słowik (GPGK)

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 27 września 2021 oku

Szanowni Państwo w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z/s w Szczawnem informujemy, że 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie  zatwierdził, na okres trzech kolejnyc
Utworzony: 2021-09-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Utworzony: 2021-08-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji

że na wniosek złożony przez Gminę Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Nr 2/26/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Utworzony: 2021-08-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji

że na wniosek złożony przez Gminę Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Nr 2/25/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Utworzony: 2021-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamkniętym”,
Utworzony: 2021-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamknięt
Utworzony: 2021-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn