> Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Tel./fax 013 467 70 35 w. 36

e-mail: urzad@komancza.pl

e-mail: jszulc@komancza.pl

Data ostatniej aktualizacji karty

2021-03-10

Odnośnik do
e-formularza

brak

Opis sprawy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nowego inwestora

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych.

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II.

 1. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

III. 

Załączniki do wniosku:

 • kopia decyzji o warunkach zabudowy.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 17

Opłaty

Za przeniesienie decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie 56,00 zł z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 17, Joanna Szulc tel.: 13 467 70 35 w. 36, e-mail: jszulc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. w Urzędzie Gminy w Komańczy - sekretariat
 2. Pocztą
 3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

14 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Tryb odwoławczy

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

 •  opłata skarbowa za czynności administracji samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Komańcza w BGK Rzeszów Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005.


Data wytworzenia: 2021-03-10
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-12 09:40:31
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1055