> Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel.: 13 467 70 35

fax.: 13 467 75 00

Data ostatniej aktualizacji karty

26 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Kogo dotyczy

Brak

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży).
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub przed upływem terminu ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełnionych w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania /podstawa prawna art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa/.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 13.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2 100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Lp.

Rodzaj
sprzedanych
napojów alkoholowych

Opłata podstawowa
pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych
nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona
pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych 
przekroczyła próg ustawowy

1.

kat. A, o zawartości
do 4,5% alkoholu
oraz piwa

przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi:
525 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

kat. B, o zawartości
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa)

przy wartości sprzedaży
do 37 500 zł – opłata wynosi:
525 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 37 500 zł – opłata wynosi
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

kat. C, o zawartości
powyżej 18%
alkoholu

przy wartości sprzedaży
do 77 000 zł – opłata wynosi:
2 100 zł

przy wartości sprzedaży
powyżej 77 000 zł – opłata wynosi
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 ustawy.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005 Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 13 Maria Błażowska tel: 13 467 70 35 wew. 35 mblazowska@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 13.
 2. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenie należy odebrać osobiście w Pokoju Nr 13 w Urzędzie Gminy Komańcza po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 • Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komańczy.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.
 • Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.
 • Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  • sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


Data udostępnienia: 2020-09-15 13:57:30
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 989