> Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza brak
Opis sprawy

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Kogo dotyczy Osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zgłosić wójtowi zamiar usunięcia drzewa.
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli dana działka stanowi współwłasność formularz zgłoszenia powinni podpisać wszyscy współwłaściciele.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania 

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty
 • Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – 17 zł
Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18 Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów
 • W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18
 • Pocztą
 • Przez EPUAP – zgłoszenie musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.
Termin załatwienia sprawy

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeżeli organ wniesie sprzeciw, to właściciel winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
Tryb odwoławczy

Od sprzeciwu zezwolenia na usunięcie drzew wydawanego w formie decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul., za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje m.in. na usunięcie:

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów
 • nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
 • wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew


Data udostępnienia: 2020-08-27 11:45:21
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1319