> Zmiana imion i nazwisk

Zmiana Imion i Nazwisk


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Zmiana Imion i Nazwisk

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

4. Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka

5. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska – złożone w obecności kierownika USC lub w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza lub konsula

6. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia / nazwiska

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14:

1. Podanie o zmianę imienia lub nazwiska.

2. Podanie o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka

Opłaty

• za wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska - 37 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

• do 1 miesiąca

• do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020, poz. 707 t. j. )

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC , przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska można złożyć do wybranego kierownika USC.

2. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

3. Zmiana imienia/nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia/nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.Data udostępnienia: 2021-01-12 10:06:33
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 947