> Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych


Karta informacyjna

Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

-

Opis sprawy

 1. Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym półki, nie posiadające osobowości prawnej, będące: 
  1. właścicielami lasów;
  2. posiadaczami samoistnymi lasów;
  3. użytkownikami wieczystymi lasów;
  4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
 3. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach
 4. Opodatkowanie podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśna sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy).
 5. Za działalność leśną, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększenia zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 6. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
  1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
  2. Do ceny tej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
  3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 7. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 9. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne - są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w ww. sprawie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty

· Wypełniony formularz IL-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikiem ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3,

· Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy- do wglądu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Informacja o gruntach IL-1

Załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

 Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość należnego podatku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tutejszym urzędzie.
 3. Po zakończeniu postępowania podatkowego decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, wysokość podatku, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 5. Podatek od nieruchomości jest płatny w czterech ratach, w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i do dnia 15 listopada każdego roku. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

 • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
 • Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005


Data udostępnienia: 2020-12-20 20:27:26
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 975