> Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego jest czynnością materialno-techniczną.

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Zameldowanie to zgłoszenie przez osobę, miejsca zamieszkania. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby pod danym adresem.

Jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego. 

Zgłoszenia można dokonać:

· w urzędzie albo przez Internet,

· osobiście albo przez pełnomocnika.

Kogo dotyczy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
  • Dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.
  • Pełnomocnik - dokument tożsamości.

Składając przez Internet:

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

· Brak

· Złożenie pełnomocnictwa -17,00 zł. Nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy, tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

Termin załatwienia sprawy

Od razu po zgłoszeniu

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1397 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

· Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

· Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);

· Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-04-28 14:08:34
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 894