> Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Komańcza


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Komańcza:

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wójta Gminy Komańcza, adres: 38-543 Komańcza 166, tel. 134677035, emeil: urzad@komancza.pl
  2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Biura Wójta Gminy Komańcza.
  6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, każda pełna lub zaczęta strona podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Komańcza należy dokonywać na konto: 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.Data wytworzenia: 2023-06-16
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2023-06-16 12:57:53
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 376