> Stanowisko ds. obywatelskich

Stanowisko ds. obywatelskich


Pracownik Renata Kusy

Tel.: 13 46 77 035 wew. 43

e-mail: so@komancza.pl

 

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy:

 

Prowadzenie ewidencji ludności w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL oraz powiadomienie osoby o jego nadaniu;
 2. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy;
 3. prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 4. przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu;
 5. prowadzenie w systemie informatycznym rejestru pobytu mieszkańców i cudzoziemców;
 6. dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych;
 8. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL lub powiadamianie właściwych organów o stwierdzonych niezgodnościach w celu ich usunięcia;
 9. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców;
 10. udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;
 11. sporządzanie wykazów, informacji statystycznych i analiz osobowych/ilościowych zameldowanych;
 12. nadzorowanie wniesienia odpłatności, jeśli udostępnienie danych jej podlega;
 13. sporządzanie sprawozdań z zakresu rejestru mieszkańców.

 

Prowadzenie spraw związanych z wydaniem dowodów osobistych w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów;
 2. dokonywanie rejestracji danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
 3. wykonywanie czynności związanych z ustalaniem/zmianą/odblokowywaniem kodów (PIN) dla certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
 4. przekazywanie posiadaczom dowodów osobistych kodu (PUK) umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
 5. przechowywanie w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nieodebranych kodów (PUK) umożliwiających odblokowanie certyfikatów;
 6. wykonywanie czynności związanych ze zgłoszeniem zawieszenia lub cofnięciem zawieszenia certyfikatów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie tych zgłoszeń;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego lub stwierdzenia nieważności dowodu osobistego;
 8. przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zgłoszeń nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
 9. dokonywanie unieważnień dowodów osobistych;
 10. wydawanie zaświadczeń zawierających pełny opis danych dotyczących wnioskodawcy;
 11. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
 12. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 13. sporządzanie sprawozdań z zakresu rejestru dowodów osobistych.

 

Prowadzenie Rejestru Danych Kontaktowych w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w Rejestrze Danych Kontaktowych;
 2. dokonywanie rejestracji danych w rejestrze RDK;


Prowadzenie Rejestru Wyborców w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o wpisanie do Rejestru Wyborców;
 2. dokonywanie rejestracji danych w rejestrze oraz w centralnym rejestrze informacji;
 3. przygotowywanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru;
 4. zawiadamianie właściwych organów gmin o wpisaniu do rejestru;
 5. dokonywanie skreśleń z rejestru wyborców;
 6. rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości z rejestrze wyborców i wydanie decyzji w tej sprawie;
 7. udostępnianie rejestru wyborców;
 8. przekazywanie danych o wpisaniu do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej celem przekazania danych właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej;
 9. sporządzanie okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców;
 10. sporządzanie spisu wyborców lub spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
 11. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
 12. przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu oraz powiadamianie właściwych organów gmin o dopisaniu lub wpisaniu do spisu;
 13. przyjmowanie oświadczeń o udzieleniu i przyjęciu pełnomocnictwa do głosowania;
 14. przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie aktów pełnomocnictwa w miejscu zamieszkania wyborcy oraz przyjmowanie jego wycofania;
 15. dokonywanie skreśleń ze spisu;
 16. udostępnianie do wglądu spisu wyborców lub spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
 17. rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości sporządzenia spisu;
 18. sporządzanie sprawozdań z zakresu rejestru wyborców.

 

Prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi w tym:

 1.  przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na organizację jednorazowej/cyklicznej imprezy masowej;
 2. weryfikacja przedłożonej dokumentacji;
 3. przygotowanie decyzji o pozwoleniu lub zakazie organizacji imprezy;

 

Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w tym:

 1. rejestrowanie, udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych;
 2. nadzorowanie obiegu materiałów niejawnych podlegających rejestracji.

Data wytworzenia: 2023-07-31
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2020-09-08 14:09:47
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 562