> Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2023-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr LIV/449/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego dnia 9 marca 2023r.
Utworzony: 2023-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr LIV/448/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
Utworzony: 2023-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr LIV/447/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2023 rok.
Utworzony: 2023-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LIV/446/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
Utworzony: 2023-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LIV/445/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
Utworzony: 2023-03-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar (Inspektor)

Uchwała nr LIV/444/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2023-03-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Uchwała nr LIV/443/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości  Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy
Utworzony: 2023-03-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Uchwała nr LIV/442/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Utworzony: 2023-03-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)

Uchwała nr LIV/441/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030.
Utworzony: 2023-03-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LIV/440/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.