> Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie Aktu Urodzenia


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Sporządzenie Aktu Urodzenia

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców

2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, chyba, że w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje - sporządzenie protokołu urodzenia dziecka, - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, - wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia, - nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia, - zameldowanie dziecka. W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020.463)

2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 )

3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546)

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.2020.1359)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017.2305).

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC Komańcza, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po upływnie tych terminów kierownik USC sporządza akt urodzenia z urzędu oraz nadaje dziecku imię z urzędu.

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.


Data udostępnienia: 2021-01-12 09:53:27
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1108