> Skarbnik

Skarbnik Gminy Komańcza


Skarbnik Gminy Komańcza - Katarzyna Rzepka

Komańcza 166

I piętro pokój nr 104

tel.: 13 467 70 35

e-mail: krzepka@komancza.pl

 

Skarbnik sprawuje nadzór nad następującymi stanowiskami:

 • Stanowisko ds. płac, obsługi księgowej projektów, oświaty i transportu wewnętrznego
 • Stanowisko ds. obsługi finansowej
 • Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacji
 • Stanowisko ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Do zadania Skarbnika należy:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywania wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. Przygotowanie projektu i realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym,
 5. Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
 6. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 7. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących zaciąganie zobowiązań,
 8. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 9. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie,
 10. Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań gminy w zakresie:
  1. rachunkowości budżetowej,
  2. ewidencji majątku komunalnego,
  3. sprawozdawczości budżetowej,
  4. kontroli działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
  5. realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
 11. Opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy i jego zmian,
 12. Sporządzanie i terminowe przekazywanie okresowych sprawozdań do RIO, UW, KBW,
 13. Sporządzanie wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych gminy przy współpracy z Sekretarzem/Zastępcą oraz pracownikiem ds. inwestycji gminnych i zarządu drogami,
 14. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 15. Księgowanie budżetu gminy (organu),
 16. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO,
 17. Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych itp.
 18. Przechowywanie umów z dostawcami, wykonawcami robót, usług zleconych, itp.
 19. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych,
 20. Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją,
 21. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych itp.
 22. Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych,
 23. Współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym również środków unijnych, w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno-finansowej, aż do ostatecznego rozliczenia,
 24. Naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 25. Rozliczanie PFRON,
 26. Załatwianie w imieniu Wójta wszystkich spraw administracyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.
 27. Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracowników podległych Skarbnikowi,
 28. Prowadzenie polityki personalnej podległych pracowników, w tym:
  1. ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników,
  2. ocena okresowa podległych pracowników oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub nakładania kar,
 29. Ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.

Data wytworzenia: 2020-06-07
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2020-06-07 11:20:25
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 790