> Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami


Pracownik Joanna Szulc

Tel.: 13 46 77 035 wew. 36

e-mail: jszulc@komancza.pl

 

Zakres spraw objętych stanowiskiem pracy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, w szczególności:
  1. dokonywanie analiz aktualności planów przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  2. prowadzenie trybu formalno-prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”,
  3. wydawanie opinii i zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany miejscowe utraciły ważność oraz zaświadczeń ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji:
  1. o warunkach zabudowy,
  2. o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. ustalających warunki podziału nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami dotyczącymi: dzierżaw, sprzedaży nieruchomości, zamian, przyjęcia darowizn, ustanowienia służebności gruntowych, wykonywania prawa pierwokupu i wykupu nieruchomości.
 4. Prowadzenie ewidencji gruntów dla potrzeb Urzędu oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
 5. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 6. Opracowywanie propozycji wysokości opłat adiacenckich oraz egzekwowania należności z tego tytułu.
 7. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją planów zaopatrzenia gminy w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

Data wytworzenia: 2021-03-10
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał
Data udostępnienia: 2021-03-10 07:43:25
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 2035