> Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego jest czynnością materialno-techniczną.

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Zameldowanie to zgłoszenie przez osobę, miejsca zamieszkania. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby pod danym adresem.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zgłoszenia można dokonać:

· w urzędzie albo przez Internet,

· osobiście albo przez pełnomocnika,

Kogo dotyczy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

· Brak

· Złożenie pełnomocnictwa -17,00 zł. Nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

Termin załatwienia sprawy

Od razu po zgłoszeniu, w przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U.

z 2019r., poz. 1397 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.

z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);

Tryb odwoławczy

 Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

· Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

· Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);

· Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

· Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem.Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-28 14:05:51
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 795