> Obwieszczenia

Obwieszczenia

Utworzony: 2023-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
Utworzony: 2023-03-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego
Utworzony: 2023-02-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2023 r.

o wydaniu decyzji NR 1/21/22, z dnia 16 lutego 2023 r. stwierdzającej częściowe wygaśnięcie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r., NR 1/5/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu...
Utworzony: 2023-02-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

że w dniu 19 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 395 opublikowano zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych....
Utworzony: 2023-02-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

OBWIESZCZENIE z dnia 2 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP...
Utworzony: 2022-12-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Małgorzata Ossowska

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne...
Utworzony: 2022-11-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Małgorzata Ossowska

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 202
Utworzony: 2022-10-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)

Informacja o wydaniu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, decyzji z dnia 4 października 2022 r. Nr 20/2022, znak: I-XI.7840.1.12.2022 o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 72 ust 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029,.......
Utworzony: 2022-09-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Małgorzata Pilch (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu)

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: D
Utworzony: 2022-06-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś