> Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

Opis sprawy

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6 lub 17

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 6 – Diana Bętkowska-Rodkiewicz tel: 134677035 w. 33

pokój 17 – Andrzej Ferenc tel: 134677 035 w. 36

Miejsce składania dokumentów

  • W Urzędzie Gminy w Komańczy - pokój 6 i 17
  • Pocztą - na adres: 38-543 Komańcza 166
  • Przez EPUAP – deklaracja musi zostać podpisana podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  • Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Komańczy niniejszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Komańczy nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Data udostępnienia: 2020-09-08 11:29:53
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1409