> Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego


Karta informacyjna

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ostatniej aktualizacji karty

08 styczeń 2021

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Przedmiotem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dokonanie zwrot podatku na rachunek bankowy producentowi rolnemu, który złożył komplet dokumentów w wyznaczonym terminie.

Szczegółowa procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku przedstawiona została poniżej.

Kogo dotyczy

 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemna zgodę. (Zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku należy:

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r. lub/i
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021 r.
 • do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła DJP będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 • oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy, klasie PKD i kategorii działalności, w związku z którą otrzyma pomoc.
 • w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa

Klauzula RODO

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

lub pok.nr 13

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni na rozpatrzenie i wydanie decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 roku (Dz. U z 2020r poz. 2435)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju zakupionego przez producenta, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w ramach rocznego limitu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 2435) stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł do 1 litra oleju.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l

Limit roczny ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 (1 zł/l x 100 l = 100 zł) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 (1 zł/l x 30 l = 30 zł) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła JDP, będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. ( ustalanego na podstawie ewidencji prowadzonej przez ARiMR).

W 2021 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

100 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30 zł x średnia roczna liczba DJP bydła.

Zwrot zostanie wypłacany przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w następujących terminach:

1-30 kwietnia 2021r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2021r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.Data udostępnienia: 2021-01-15 11:44:37
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1221