> Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

fax. 13 467 75 00

Data ostatniej aktualizacji karty

26 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

WNIOSEK  o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.

Kogo dotyczy

Osób zamierzających rozpocząć świadczenie usług hotelarskich.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 13.

Opłaty

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 13 Maria Błażowska tel: 13 467 70 35 wew. 35 mblazowska@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 13.
 2. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w innych obiektach hotelarskich (np. mieszkaniach, pokojach, miejscach noclegowych itp.) są zobowiązaniprzed przystąpieniem do świadczenia usług zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie gminy Komańcza do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Komańcza.

Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń – ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ) przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

 1. budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
 2. przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.);
 3. sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań. Ma również prawo kontrolować przestrzeganie wymagań, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), w stosunku do innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Do rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w ww. obiektach wystarczające jest samo jego zgłoszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to się dzieje w sytuacji typowych hoteli, pensjonatów itp.

Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w załączniku nr 7 w ww. rozporządzeniu oraz wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii — w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
 • zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 • w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe,
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.


Data udostępnienia: 2020-10-08 14:10:37
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 958