> Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych


Karta informacyjna

Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

-

Opis sprawy

 1. Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym półki, nie posiadające osobowości prawnej, będące: 
  1. właścicielami lasów;
  2. posiadaczami samoistnymi lasów;
  3. użytkownikami wieczystymi lasów;
  4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej „Lasami Państwowymi”, oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust.1 pkt4 ustawy o podatku leśnym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych).
 2. Opodatkowanie podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy).
 3. Za działalność leśną, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększenia zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 4. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
  1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny tej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
  2. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz DL-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikiem ZDL-1,ZDL-2,.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Informacja o gruntach DL-1

Załączniki ZDL-1, ZDL-2

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

 Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość należnego podatku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, wysokość podatku, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 3. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na rachunek budżetu gminy- bez wezwania- w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

 • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
 • Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005


Data udostępnienia: 2020-12-20 20:39:44
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 857