> Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości


Karta informacyjna

Podatek od nieruchomości od osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Data ostatniej aktualizacji karty

30 grudzień 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. grunty;
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  5. Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia podmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego lub zaistniały inne okoliczności mające wpływ na wysokość opodatkowania – deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub zmianę obowiązku.
  6. Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach określonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki).

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz DN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikiem ZDN-1, ZDN-2,
 • Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży do wglądu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych DN-1

Załączniki ZDN-1, ZDN-2

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość należnego podatku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tutejszym urzędzie.
 3. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości , dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień
 4. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać na rachunek budżetu gminy- bez wezwania- w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005Data udostępnienia: 2020-12-20 20:10:59
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1327