> Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel.: 13 467 70 35

fax.: 13 467 75 00

Data ostatniej aktualizacji karty

26 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Komańcza).

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników, co najmniej 1 miesiąc przed planowaną datą sprzedaży napojów alkoholowych. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełnionych w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 13.

Opłaty

1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe:

 • 43,75 zł – dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 43,75 zł – dotyczy zezwoleń od 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
 • 175 zł – dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 13 Maria Błażowska tel: 13 467 70 35 wew. 35 mblazowska@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 13.
 2. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza

Uwagi i dodatkowe informacje

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.Data wytworzenia: 2020-08-26
Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2020-09-15 14:33:54
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 973