> Nadanie numeru PESEL dla obywatela polskiego

Nadanie numeru PESEL dla obywatela polskiego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Nadanie numeru PESEL dla obywatela polskiego

Nadanie nr PESEL jest czynnością materialno-techniczną.

Masz polskie obywatelstwo, ale mieszkasz za granicą i nie masz numeru PESEL? Numer PESEL będzie ci potrzebny, jeśli chcesz otrzymać polski dowód osobisty lub paszport. Również niektóre urzędy i instytucje wymagają podania numeru PESEL.

We wniosku musisz wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać ci również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Kogo dotyczy

Dzieciom urodzonym na terytorium RP numer PESEL nadawany jest z urzędu przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W przypadku dzieci urodzonych poza terytorium RP posiadających obywatelstwo polskie w pierwszej kolejności należy uzyskać polski akt urodzenia.

Dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie urodzonym za granicą, które nie posiadają numeru PESEL, numer ten nadaje się:

· przy składaniu wniosku o pierwszy paszport biometryczny(za granicą w polskim konsulacie, a na terenie RP w wydziale paszportowym) (paszport tymczasowy nie zawiera nr PESEL)

· przy składaniu w dowolnym urzędzie gminy na terytorium RP wniosku o pierwszy dowód osobisty.

· przy zameldowaniu(zgłoszeniu zamieszkania) na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy.

W przypadkach innych niż wskazanych powyżej, osoby, które są obowiązane do posiadania numeru PESEL na podstawie przepisów prawa numer ten otrzymują na wniosek o nadanie numeru PESEL.

Wymagane dokumenty

· Wniosek o nadanie numeru PESEL. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy, notariusz) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

· Dokumenty potwierdzające dane zawarte w pkt 3-5 wniosku w szczególności akty stanu cywilnego tj. odpis skrócony aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku itd.

· Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

· Brak

· Złożenie pełnomocnictwa -17,00 zł.

Nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi,

wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku:

· w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy,

· w razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1397 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.

1984).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek można złożyć osobiście, poprzez przedstawiciela ustawowego lub może to zrobić pełnomocnik.

Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od wskazania przez wnioskodawcę na wniosku, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przez e-PUAP. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni -nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-28 14:03:32
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 821