> Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1.Wniosek

2.Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o usta-lenie ojcostwa.

3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.

4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub matki dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.Data udostępnienia: 2021-01-12 10:45:27
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 802