> Wniosek o udzielenie dotacji na budowę POŚ

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę POŚ


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Komańcza

Kogo dotyczy

Wspólnoty mieszkaniowej lub osoby fizycznej realizującej inwestycję polegającą na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na terenie gminy Komańcza, do której posiada on prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub inny tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nieruchomością na cel budowy oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Komańcza.

Wniosek winien zawierać:

 1. Dane inwestora.
 2. Informacje o planowanym zadaniu: adres nieruchomości i numer ewid. działki, na której planowana jest realizacja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowy oczyszczalni ścieków.
 4. oświadczenie o wielkości planowanej do budowy oczyszczalni ścieków (określić przepustowość lub ilość obsługiwanych przez oczyszczalnię osób).
 5. termin realizacji zadania (nie później niż do 15 października danego roku)
 6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu udzielania z budżetu gminy Komańcza dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Komańcza.

Załączniki:

 1. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu z księgi wieczystej lub dokumentu potwierdzającego prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub inny tytuł prawny umożliwiający inwestorowi dysponowanie nieruchomością na cele budowy oczyszczalni ścieków;
 2. zgody wszystkich pozostałych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości , na budowę oczyszczalni ścieków – w przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być posadowiona oczyszczalnia posiada kilka osób;
 3. porozumienie stron – jeśli do oczyszczalni ma być podłączone dwa lub więcej budynków (porozumienie powinno zawierać zgodę właścicieli pozostałych budynków na przekazanie dotacji inwestorowi).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18 Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18.
 2. Pocztą.
 3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

W zależności od otrzymania dofinansowania.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXX153/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Komańcza.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyduje kolejność złożenia wniosków. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy, przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na dany rok.Data udostępnienia: 2020-09-16 07:52:16
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1176