> Stanowisko ds. inwestycji gminnych i projektów

Stanowisko ds. inwestycji gminnych i projektów


Pracownik Tomasz Zieliński

Tel.: 13 467 70 35 wew. 44

e-mail: tzielinski@komancza.pl

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:

  1. Planowanie i realizacja inwestycji gminnych w oparciu o zatwierdzony budżet gminy i wieloletnią prognozę finansową.
  2. Zlecanie wykonania dokumentacji technicznej potrzebnej do realizacji inwestycji oraz nadzór na realizacją dokumentacji projektowych.
  3. Weryfikacja przekazywanej do Urzędu Gminy dokumentacji projektowej oraz kosztowej realizowanej na zlecenie Gminy Komańcza przez projektantów.
  4. Prowadzenie inwestycji gminnych poprzez koordynowanie robót zleconych Wykonawcy oraz usług zleconych inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz reprezentowanie Inwestora na budowie.
  5. Weryfikacja i potwierdzanie do wypłaty faktur za wykonane roboty budowlane lub dostawy czy zakupy inwestycyjne w oparciu o protokoły odbioru robót i zawarte umowy.
  6. Rozliczenie końcowe nadzorowanej inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym wraz z jej przekazaniem za dowodami OT na majątek Gminy.
  7. Przygotowanie projektów i dokumentów opisujących przedmiot zamówienia do specyfikacji przetargowej oraz współpraca z pracownikiem ds. zamówień publicznych przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargach na roboty budowlane oraz wykonanie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.
  8. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i odbiorowych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych na obiektach objętych tym postępowaniem.
  9. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i spraw związanych z opieką nad zabytkami.
  10. Prowadzenie spraw w zakresie remontów i bieżącego utrzymania cmentarzy, kwater i mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Data wytworzenia: 2020-09-01
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński
Data udostępnienia: 2020-09-08 13:15:44
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1720