> Działalność Gospodarcza

Działalność gospodarcza - CEIDG


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

fax. 13 467 75 00

Data ostatniej aktualizacji karty

26 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

 brak

Opis sprawy

WNIOSEK  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

WNIOSEK o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

WNIOSEK o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

WNIOSEK o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Kogo dotyczy

Osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, lub w obecnie prowadzonej działalności chcą zmienić dane lub też zawiesić czy też zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 13.

Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 13 Maria Błażowska tel: 13 467 70 35 wew. 35 mblazowska@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

  1. W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 13.
  2. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

Wpisy do CEIDG - najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1291 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1079 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2018 r. poz.1629 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszeń do CEIDG i innych organów dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje samodzielnie - w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników)Data udostępnienia: 2020-09-15 12:20:26
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 964