> Wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Wydanie zaświadczenia o danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Kogo dotyczy

Kto może uzyskać:

· każdy obywatel, który posiada dowód osobisty

· rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą wnioskować o zaświadczenie dotyczące dziecka lub podopiecznego.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

· wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać twoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, zakres żądanych danych (wszystkie czy wybrane),

· dowód opłaty skarbowej,

· dowód osobisty albo inny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość,

· dokument pełnomocnictwa, jeśli korzystasz z pełnomocnika.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Rachunek bankowy nr: 20 1130 1105 2057 5820 005 Urząd Gminy w Komańczy

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Listownie

· Przez Internet: e-Puap

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak


Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-27 14:36:33
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 898