> Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nienależącym do unii europejskiej

Uznanie Wyroku Rozwodowego Orzeczonego w Państwie Nienależącym do Unii Europejskiej


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Uznanie Wyroku Rozwodowego Orzeczonego w Państwie Nienależącym do Unii Europejskiej

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komańczy wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa

2. Załączniki - zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie;

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba, że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone (art. 1147 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11,00 zł.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

4.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz.1575 t.j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:55:25
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 943