> Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


Karta informacyjna

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Data ostatniej aktualizacji karty

25 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Przed wydaniem tych zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

 1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  1. postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  2. postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  3. postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
 2. dotyczące:
  1. okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
  2. podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów nie posiada zaległości podatkowych.

Kogo dotyczy

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Klauzula RODO

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

Opłatę skarbowa należy wnieść na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn
Data udostępnienia: 2021-01-22 11:51:47
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 993