> Stanowisko ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej oraz zdrowia

Stanowisko ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej oraz zdrowia


Pracownik Maria Błażowska

Tel.: 13 46 77 035 wew. 35

e-mail: mblazowska@komancza.pl

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym:

 1. Przyjmowanie wniosków CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych):
  1. o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  2. o zmianę wpisu w CEIDG
  3. o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  4. o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  5. o wykreślenie wpisu z CEIDG
 2. Przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przekazywanie do CEIDG.
 3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań związanych z prowadzeniem CEIDG do GUS.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem jednorazowych zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o rocznej wartości sprzedanego alkoholu.
 4. Współpraca z Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służbami komunalnymi, sanitarnymi i porządkowymi w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów i norm.
 5. Przygotowywanie corocznie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
 6. Przygotowywanie corocznie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.
 7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań GPRPA i Narkomanii w Komańczy do PARPA.

Zadania realizowane w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego lub objecie terapią.
 5. Prowadzenie postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym:
  1. kierowanie na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  2. wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 6. Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.
 7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Komańcza.
 9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia

 1. Współpraca z kierownikiem SP ZPOZ w Komańczy w celu zapewnienia prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy.
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Rady Społecznej SP ZOZ Gminy Komańcza:
  1. organizacja pracy Rady Społecznej SP ZPOZ w Komańczy
  2. organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Komańcza

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie

 1. Przygotowywanie opinii rocznych planów łowieckich.
 2. Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi lasów państwowych w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.
 3. Przyjmowanie od zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie.
 4. Przygotowywanie opinii wniosków Polskiego Związku Łowieckiego dotyczących wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

Realizacja zadań ds. rolnictwa

 1. Prowadzenie spraw w zakresie opieki nad zwierzętami.
 2. Wykonywanie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw rolnych.
 3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych.
 4. Udział w pracach gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku zjawisk atmosferycznych,
 5. Organizowanie cyklicznych spotkań z sołtysami,
 6. Przygotowywanie wyborów do izb rolniczych oraz powszechnych spisów rolnych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

 1. Prowadzenie ewidencji obiektów agroturystycznych i usług hotelarskich na terenie gminy Komańcza.
  1. przyjmowanie wniosków o zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
  2. przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu do obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
  3. przyjmowanie zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia usług hotelarskich.

Dodatkowo:

 1. Koordynowanie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, prowadzeniem harmonogramów prac, w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna dla osób skazanych. Stały kontakt z kuratorami sądowymi.
 2. Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  1. organizacja, zapewnienie i nadzór ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem jako stanowiące tajemnicę państwową i służbową,
  2. szkolenie pracowników w zakresie tej ochrony.
 3. Organizacja zaopatrzenia Urzędu oraz prowadzenie magazynu materiałów biurowych i środków czystości.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku Urzędu Gminy.
 5. Rejestrowanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy.

Data udostępnienia: 2020-09-08 12:01:26
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1477