> Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego

Zaświadczenie o Braku Okoliczności Wyłączających Zawarcie Małżeństwa Konkordatowego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Zaświadczenie o Braku Okoliczności Wyłączających Zawarcie Małżeństwa Konkordatowego

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. dokument tożsamości

2. zapewnienie

3. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

4. obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

5. obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r., poz. 682 t. j.)

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik USC. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:56:15
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1034