> Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia

Odpisy Aktów Stanu Cywilnego i Zaświadczenia


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Odpisy Aktów Stanu Cywilnego i Zaświadczenia

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu

3. Przy załatwianiu sprawy przez pełnomocnika ważne i opłacone pełnomocnictwo

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

• Odpis zupełny – 33,00 zł,

• Odpis skrócony – 22,00 zł,

• Zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł

• Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł,

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

1.Wydanie odpisu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany Urząd, w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.

3. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której akt został sporządzony lub w terminie do 10 dni roboczych, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

4. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu z dnia 08 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz.1735).

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

4. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy. Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:56:55
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 887