> Słownik skrótów

Słownik skrótów


Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
 

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
UDIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U. Dziennik Ustaw
UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
GKW Gminna Komisja Wyborcza
MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OP Organizacja pozarządowa
OPP Organizacja pożytku publicznego
PE Parlament Europejski
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
KBW Krajowe Biuro Wyborcze
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RG Rada Gminy Komańcza
SIW System Identyfikacji Wizualnej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
UE Unia Europejska
UG Urząd Gminy Komańcza
PUW Podkarpacki Urząd Wojewódzki
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania
OKW Obwodowe komisje wyborcze
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
GUS Głowny Urząd Statystyczny
SIO System Informacji Oświatowej
PIT skrót od angielskiej nazwy "Personal Income Tax", czyli podatek od dochodów osobistych
CIT skrót od angielskiej nazwy "Corporate Income Tax", czyli podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)
ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

Oznaczenia Stanowisk:

WG Wójt Gminy 
ZW Zastępca Wójta
SkG Skarbnik Gminy
SG Sekretarz Gminy 
USC Urząd Stanu Cywilnego
IOD Inspektor Ochrony Danych
KRp Koordynator zespołu
RP Radca Prawny
OB, OC, ZK Stanowisko ds. obrony cywilne, obronnych i zarządzania kryzysowego
Ig Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i zarządu dogami
Pg Stanowisko ds. projektów gminnych i transportu zbiorowego
Zp Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami
Sk Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i odpadami
Gn Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego
Ob Stanowisko ds. obywatelskich
Dg Stanowisko ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i zdrowia
RG Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Of Stanowisko ds. obsługi finansowej urzędu
Pp  
Kp Stanowisko ds. księgowości podatku i opłat lokalnych oraz ich windykacji
Wp Stanowisko ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych
St Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
If Informatyk
Ar Archiwista

 

Jednostki i spółki gminne

GPGK Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
GOK Gminny Ośrodek Kultury
GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2020-09-23 20:07:45
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1088