> Wójt

Wójt Gminy Komańcza


Roman Bzdyk

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Do zadania Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. realizacja zadań gminy określonych przepisami prawa i wykonywanie uchwał Rady,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał,
 5. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 6. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 7. wykonanie budżetu,
 8. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,
 9. dokonywanie wydatków budżetowych,
 10. dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
 11. blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,
 12. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 13. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 14. zaciąganie zobowiązań w imieniu Gminy,
 15. emitowanie papierów wartościowych,
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 17. prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu,
 18. zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. zarządzanie ewakuacji obszarów zagrożonych,
 20. wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

Data udostępnienia: 2020-06-05 13:04:42
Opublikowane przez: Administrator
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 2525