> Zaświadczenia o stanie majątkowym

Zaświadczenia o stanie majątkowym


Karta informacyjna

Zaświadczenia o stanie majątkowym

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Zaświadczenie o stanie majątkowym, posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nie figurowaniu w ewidencji podatkowej gminy wydaje się na podstawie ewidencji podatkowej, ewidencji gruntów i dostarczonych dokumentów własności lub informacji uzyskanych od innych organów.

Kogo dotyczy

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Klauzula RODO

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

BrakData wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn
Data udostępnienia: 2021-01-22 11:47:57
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1114