> Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i odpadami

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i odpadami


Pracownik Kamila Sobolak

Tel.: 13 46 77 035 wew. 40

e-mail: ksobolak@komancza.pl

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:

 1. przygotowanie i aktualizowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz nadzór nad ich realizacją,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia (m.in. przydomowej oczyszczalni ścieków),
 3. Prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej,
 4. Planowanie i wydatkowanie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 5. Współdziałanie z innymi organami w podejmowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska.
 6. prowadzenie działań nadzorczo kontrolnych w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:

 1. wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów,
 2. naliczanie kar za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów lub terenów zieleni.

 Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:

 1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
 2. wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzętami, bądź w innych przypadkach złego traktowania zwierząt,
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras agresywnych,
 4. współdziałanie z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

 1. organizacja działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy,
 2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz udzielanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i innych zezwoleń wynikających z ustawy,
 3. prowadzenie ewidencji, rejestrów, baz danych w zakresie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 4. prowadzenie spraw w zakresie świadczenia dla ludności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 5. wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
 6. Wydawanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o zakazie stosowania wyrobów azbestowych, w tym:

 1. realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu,
 2. prowadzenie bazy azbestowej,
 3. usuwanie odpadów azbestowych z terenu gminy Komańcza.

Dodatkowo:

 1. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.
 2. Występowanie do właścicieli cieków wodnych w sprawie podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem ich funkcjonowania na terenie gminy.
 3. Wydawanie uzgodnień i opinii zarezerwowanych do właściwości wójta wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o odpadach wydobywczych.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań stanowiska.

Data udostępnienia: 2020-09-08 12:21:38
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1960