> Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych


Karta informacyjna

Podatek od środków transportowych

Data ostatniej aktualizacji karty

25 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych oraz uiszczenie należności podatkowej na rachunek urzędu gminy.

 1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  7. autobusy.
 2. Obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Obowiązek podatkowy, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 4. Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Kogo dotyczy

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
 2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wymagane dokumenty

Podatnicy, są obowiązani:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT

Załącznik do deklaracji DT-1

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Komańcza Nr XV/121/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tryb odwoławczy

 Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  2. do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
 2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku, ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005Data udostępnienia: 2021-01-22 10:35:05
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 908