> Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu będącego własnością osób prawnych

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu będącego własnością osób prawnych


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

 

Opis sprawy

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ OSÓB PRAWNYCH W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA PODSTAWIE WNIOSKU.

Kogo dotyczy

Osób prawnych , jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , które chcą usunąć drzewa lub krzewy oraz osób fizycznych wycinających drzewa na cele związane z działalnością gospodarczą

Wymagane dokumenty

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Gminy Siepraw – nazwa ulicy, numer posesji;
 3. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy);
 4. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzewa lub krzewu oraz termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;
 5. wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

II. Załączniki do wniosku:

 1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 2. Projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt.8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
  4. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1- 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
  5. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego; Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
  6. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art.83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody (dot. spółdzielni mieszkaniowej i członków wspólnoty mieszkaniowej). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18 Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18
 2. Pocztą
 3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

 • W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • W przypadku usuwania drzew z terenu pasa drogowego drogi publicznej projekt decyzji uzgadniany jest z RDOŚ. Czas uzgodnienia do 30 dni. Do czasu przedstawienia uzgodnienia postępowanie zostaje zawieszone

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków
 2. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:
  1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. drzew, których obwód pnia na wysokości pnia 130 cm nie przekracza:
   1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
   2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  10. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  14. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
  15. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  16. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
  17. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. (Dz. U.2017 poz. 1330).

 1. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń.
 2. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, o usunięcie drzew (krzewów) może wystąpić posiadacz nieruchomości (posiadający tytuł prawny), dołączając do wniosku zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów.Data udostępnienia: 2020-11-18 01:33:22
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 838