> Stanowisko ds. infrastrukturalnych i zarządu drogami

Stanowisko ds. infrastrukturalnych i zarządu drogami


Pracownik Bogdan Wiktor

Tel.: 13 46 77 035 wew. 44

e-mail: bwiktor@komancza.pl

 

Prowadzenie spraw związanych z drogami.

 1. Opracowywanie planów i programów budowy, przebudowy i remontów dróg i obiektów mostowych
 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą.
 3. Planowanie prac remontowo – budowlanych utrzymania i ochrony dróg oraz infrastruktury pasa drogowego
 4. Przygotowanie oraz zlecanie usług remontowych i utrzymaniowych na drogach gminnych podmiotom zewnętrznym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 5. Koordynacja robót w pasie drogowym gminnej sieci dróg.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
 7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 8. Prowadzenie spraw inżynierii ruchu.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do odpowiedniej kategorii.
 10. Realizacja zadań w zakresie bieżącej kontroli dróg, robót remontowych, utrzymaniowych, inwestycyjnych i zabezpieczających dróg gminnych.
 11. Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 12. Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, modernizacji i utrzymania dróg.
 13. Realizacja zadań w zakresie utrzymania, rozbudowy, modernizacji i remontów oświetlenia dróg na terenie gminy.
 14. Przygotowywanie i realizacja inwestycji związanych z wiatami przystankowymi zlokalizowanymi na terenie administrowanym przez gminę.

W zakresie inwestycji i remontów.

 1. Prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych gminnych obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej realizowanych ze środków gminnych oraz współpraca w sprawach inwestycyjnych i remontowych finansowanych z innych źródeł, poprzez przygotowanie inwestycji, realizację, odbiór końcowy po okres gwarancji.
 2. Przygotowanie prowadzenie rozliczanie inwestycji i remontów gminnych nie przypisanych do innych stanowisk.
 3. Koordynacja i zapewnianie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów.
 4. Sporządzanie niezbędnych dokumentów dotyczących zamówień na prowadzone inwestycje i remonty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 listopada 2015 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
 5. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu dotyczących inwestycji i remontów gminnych obiektów kubaturowych oraz gminnej infrastruktury technicznej od strony rzeczowej i finansowej.
 6. Koordynowanie prac i wykonywanie czynności związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w infrastrukturze będącej własnością Gminy.

Data wytworzenia: 2020-09-08
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2020-09-08 12:15:35
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1498