> Plan Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 4


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2022 nr 2022/BZP 00074507/04/P 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.07.2022 nr 2022/BZP 00074507/03/P)

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Komańcza

Krajowy numer identyfikacyjny: 6871785088

Adres: Komańcza 166

Miejscowość: Komańcza

Kod pocztowy: 38-543

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.komancza.pl

Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 134677035

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzepedź

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

18 630 000,00 PLN

III kwartał

 

 

1.1.2

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 439 024,39 PLN

IX-X 2022

 

dodana pozycja

2. DOSTAWY

1.2.1

Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników po PPGR

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

376 016,26 PLN

I kwartał

 

 

1.2.2

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

99 658,45 PLN

III kwartał

 

 

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańczaa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

444 925,00 PLN

IV kwartał

 

 

1.3.2

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2022/2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

325 833,33 PLN

III kwartał

 

 

1.3.3

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedziąwraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

154 471,54 PLN

III kwartał

 

 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7Data wytworzenia: 2022-08-31
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-14 14:49:54
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 4882