> Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie Aktu Zgonu


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Sporządzenie Aktu Zgonu

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez lekarza

2. Dokument tożsamości osoby zmarłej

3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej (do wglądu)

4. Dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej (do wglądu)

5. Pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę

pogrzebową)

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat

17 zł – za pełnomocnictwo

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

1. Sporządzenie protokołu

2. Sporządzenie aktu zgonu

3. Wydanie 1 odpisu aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji cmentarza

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020.463)

2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019.1085).

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

• małżonek lub dzieci zmarłego,

• najbliżsi krewni lub powinowaci,

• zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny.


Data udostępnienia: 2021-01-12 10:03:33
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 997