> Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

27 lipca 2020

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych lub podmiotów posiadających tytuł prawny do tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • liczba wywrotów/złomów przewidzianych do usunięcia,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • dokumentacja fotograficzna.

Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli dana działka stanowi współwłasność formularz zgłoszenia powinni podpisać wszyscy współwłaściciele.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 18

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 18

Kamila Sobolak tel: 13 467 70 35 wew. 40 ksobolak@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 • W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 18.
 • Pocztą.
 • Przez EPUAP – zgłoszenie musi zostać podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 m-ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje m.in. na usunięcie:

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
 • wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, o usunięcie drzew (krzewów) może wystąpić posiadacz nieruchomości ( posiadający tytuł prawny ), dołączając do wniosku zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów.Data udostępnienia: 2020-09-08 11:06:26
Opublikowane przez: Administrator
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 811