> Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Powrót po Rozwodzie do Nazwiska Noszonego przed Zawarciem Małżeństwa


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Powrót po Rozwodzie do Nazwiska Noszonego przed Zawarciem Małżeństwa

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

2. Do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020r. poz. 1359 t. j.)

2.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.


Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:55:15
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 900