> Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego


Pracownik: Andrzej Ferenc

Tel.: 13 46 77 035 wew. 38

e-mail: aferenc@komancza.pl

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym:

 1. rejestracja i wydawanie worków i kodów na worki oraz prowadzenie rejestrów właścicieli nieruchomości zamieszkanych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawach przydziału mieszkań i prowadzenie dokumentacji tych spraw,
 2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawach przydziału lokali socjalnych i prowadzenie dokumentacji tych spraw,
 3. zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne osobom, które spełniają warunki
 4. najem lokali użytkowych,
 5. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy,
 6. przekwaterowania i eksmisje.

Realizacja zadań wynikających z przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w tym:

 1. komunalizacja działek Skarbu Państwa.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o księgach wieczystych, w tym:

 1. regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu prawnego,
 2. regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych,

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym:

 1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o cmentarnictwie, w tym:

 1.  utrzymanie parków, zieleńców i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne gminy,
 2. utrzymanie studni publicznych, cieków wodnych i szaletów gminnych,
 3. administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane, w tym:

 1.  prowadzenie dokumentacji formalno – prawnej budynków komunalnych, oraz obiektów użyteczności publicznej,

Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

 1. prowadzenie postepowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowo:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wynikających z zadań stanowiska.

Data wytworzenia: 2023-03-02
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2020-09-08 13:42:33
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 720