> Wydanie, wymiana dowodu osobistego

Wydawanie dowodu osobistego /wymiana


Karta informacyjna

Urząd Gminy Komańcza

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

 

Odnośnik do e-formularza

 

Opis sprawy

Wydawanie dowodu osobistego /wymiana

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty, jako dokument podróży.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

 

Kogo dotyczy

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko (dowód z nieaktualnymi danymi zostanie unieważniony po upływie 120 dni od dnia zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL), 
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony (najpierw jednak zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego),
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Wymagane dokumenty

 • jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, poinformuj o tym urzędnika. Informacje o podpisie osobistym.
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeśli masz,
 • jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo – dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • jeśli ubiegasz się o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące cię o wycieku danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła twoje dane osobowe.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)).
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
 • Posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu):
  • osoby, które utraciły dowód osobisty przedstawiają inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • osoby pełnoletnie, które składają wniosek po raz pierwszy, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; w przypadku braku takiego dokumentu zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym, który przedstawia do wglądu dowód osobisty,

·         osoby niepełnoletnie:

-poniżej 18 roku życia składają wniosek w obecności jednego z rodziców (opiekuna prawnego), który przedstawia dowód osobisty,

wyjątek – osoba niepełnoletnia, której do ukończenia 18 roku życia zostało nie więcej niż 30 dni,

·         osoby ubezwłasnowolnione:

-osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostające pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana;

-osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostające pod władzą rodzicielską – wniosek składa opiekun prawny. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana;

- osoby ubezwłasnowolnione częściowo – wniosek składa kurator ustanowiony przez sąd. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest wymagana.

·         Do wniosku o wydanie dowodu osobistego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

 

Nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz i danych z rejestru PESEL.

Opłaty

Brak

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Stanowisko ds. obywatelskich Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

W dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od miejsca zameldowania.

 • W Urzędzie Gminy Komańcza pokój 204
 • Przez Internet https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.                             

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o czym wnioskodawca jest informowany.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2023.2798)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaje wydana decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia   odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

W jakich przypadkach składasz wniosek

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:                                                                     

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych,
 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
 • w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu, której wniosek składa kurator.

Istnieje konieczność obecności przy składaniu wniosku osoby, dla której ma być wydany dowód osobisty. Nie dotyczy to dzieci poniżej 5 roku życia.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego dla dzieci do lat 12 (konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się bezpośrednio z organem gminy (będącej siedzibą władz powiatu), na terenie której przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz.

Podpis osobisty – 

zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E - dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
  • potwierdzić swoją obecność.

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 roku (e-dowód)

Dowód zawiera odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dokument taki możesz otrzymać, jeżeli masz ukończone 12 lat. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru: w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE,

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:

 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Możesz też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.

Jeśli twój dowód odbiera pełnomocnik, to i tak musisz osobiście przyjść do urzędu, jeśli chcesz:

 • ustalić kod lub kody PIN,
 • odebrać kod PUK.

WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 r.

 • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
 • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 r.

 • do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 r.

 • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 r.

 • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 r.

 • 10 lat – dla osób pełnoletnich,
 • 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,  
 • bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Data wytworzenia: 2020-12-21
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2020-12-21 08:46:17
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 213