> Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych


Karta informacyjna

Podatek rolny od osób fizycznych

Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne będące:
  1. właścicielami gruntów,
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz.1309), albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych
  5. dzierżawcą gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
 3. Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 2. od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne - są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w ww. sprawie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego . Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz IR-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikiem ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3,
 • Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy- do wglądu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Informacja o gruntach IR-1

Załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2019 poz.1256 ze zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów w informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość należnego podatku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tutejszym urzędzie.
 3. Po zakończeniu postępowania podatkowego decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, wysokość podatku, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
 5. Podatek od nieruchomości jest płatny w czterech ratach, w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i do dnia 15 listopada każdego roku. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005Data udostępnienia: 2021-01-22 10:15:44
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 1020