> Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie Związku Małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Zawarcie Związku Małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. dokument tożsamości

2. zapewnienie

3. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

4. obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

5. obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz od-pis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

6. zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo

7. wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

- 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa; - 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień; Opłata dodatkowa: - 1.000 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

2. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

3. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:56:43
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rodzaj zamówienia: Informacja
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 890