> OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego


Na podstawie art. 57 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 poz. 440), a także § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473) ogłaszam, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w § 1 wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej;
7) osoby:
a) w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o tym doręczeniu.
§ 3. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską, szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie oraz miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu.
§ 4. Osoby wymienione w § 2 obwieszczenia przebywające na pobycie stałym lub pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu), na obszarze którego działa właściwa powiatowa komisja lekarska, winny stawić się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) oraz powiatową komisją lekarską i szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu urzędowania właściwej powiatowej komisji lekarskiej określonym w poniższej tabeli.

Lp.

Nazwa i siedziba Powiatowej komisji lekarskiej dla powiatu/miasta

Terytorialny zasięg działania komisji lekarskich obejmujący miasta, miasta i gminy oraz gminy

Termin i godziny urzędowania

1

Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie w budynku Kino Sokół przy ul. Armii Krajowej 3, obejmującą zasięgiem działania powiat brzozowski

Gmina Nozdrzec

od 01.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Dydnia

Gmina Haczów

Gmina Jasienica Rosielna

Gmina Domaradz

Miasto i Gmina Brzozów

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu brzogowskieg^

23.02.2024 r.

2

Powiatowa Komisja Lekarska w Dębicy z siedzibą w Dębicy w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Rzeszowskiej 78, obejmującą zasięgiem działania powiat dębicki

Gmina Czarna

od 18.03.2024 r.

do 29.04.2024 r.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00 środa w godzinach 10.00-18.00

Gmina Żyraków

Miasto Pilzno

Miasto Dębica

Gmina Dębica

Miasto i Gmina Brzostek

Gmina Jodłowa

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu dębickieg^

30.04.2024 r.

3

Powiatowa Komisja Lekarska w Jarosławiu

z siedzibą w Jarosławiu w budynku Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych przy ul. Reymonta 1, obejmującą zasięgiem działania powiat jarosławski

Miasto Jarosław

od 05.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

w godzinach 7.00-15.00

Gmina Jarosław

Miasto Radymno

Gmina Radymno

Gmina Wiązownica

Miasto Pruchnik

Gmina Pawłosiów

Gmina Laszki

Gmina Rokietnica

Gmina Roźwienica

Gmina Chłopice

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu jarosławskcgo^

14.04.2024 r.

4

Powiatowa Komisja Lekarska w Jaśle

z siedzibą w Jaśle w budynku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ul. Asnyka 6, obejmującą zasięgiem działania powiat jasielski

Miasto Jasło

od 05.02.2024 r. do 07.03.2024 r.

w godzinach 8.30-16.30

Gmina Jasło

Gmina Tarnowiec

Miasto i Gmina Kołaczyce

Gmina Dębowiec

Gmina Brzyska

Gmina Osiek Jasielski

Gmina Nowy Żmigród

Gmina Skołyszyn

Gmina Krempna

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu jasielskteg^^

08.03.2024 r.

5

Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana Pawła II 8, obejmującą zasięgiem działania powiat kolbuszowski

Miasto i Gmina Kolbuszowa

od 03.04.2024 r.

do 24.04.2024 r.

w godzinach 8.30-16.30

Gmina Cmolas

Gmina Niwiska

Gmina Raniżów

Gmina Majdan Królewski

Gmina Dzikowiec

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu kolbuszowskieg^

25.04.2024 r.

6

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Krośnie

z siedzibą w Krośnie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, obejmującą zasięgiem działania miasto Krosno na prawach powiatu

Miasto Krosno

od 10.04.2024 r. do 19.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia na terenie Miasta Krosna

25.04.2024 r.

7

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Krośnie z siedzibą w Krośnie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, obejmującą zasięgiem działania powiat krośnieński

Gmina Miejsce Piastowe

od 27.02.2024 r. do 04.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

z wyłączeniem

29.03 i 02.04.2024 r.

Gmina Jaśliska

Gmina Krościenko Wyżne

Gmina Korczyna

Gmina Chorkówka

Gmina Iwonicz-Zdrój

Gmina Jedlicze

Gmina Rymanów

Gmina Dukla

Gmina Wojaszówka

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia na terenie gmin powiatu krośnieńskiego^

05.04.2024 r.

8

Powiatowa Komisja Lekarska w Lesku

z siedzibą w Lesku w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Jana Pawła II 18, obejmującą zasięgiem działania powiat leski i bieszczadzki

Gmina Olszanica

od 27.02.2024 r. do 14.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Solina

Miasto i Gmina Lesko

Gmina Cisna

Miasto Ustrzyki Dolne

Gmina Czarna

Gmina Baligród

Gmina Lutowiska

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu leskiego i bieszczadzkiego^

15.03.2024 r.

9

Powiatową Komisję Lekarska w Leżajsku

z siedzibą w Leżajsku w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. A. Mickiewicza 67 obejmującą zasięgiem działania powiat leżajski,

Miasto Leżajsk

od 25.03.2024 r. do 23.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Leżajsk

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Gmina Grodzisko Dolne

Gmina Kuryłówka

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu leżajgkieg^

24.04.2024 r.

10

Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul Kościuszki 2 obejmującą zasięgiem działania powiat lubaczowski

Miasto Lubaczów

od 04.04.2024 r. do 22.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Lubaczów

Miasto i Gmina Cieszanów

Gmina Wielkie Oczy

Gmina Horyniec Zdrój

Miasto i Gmina Oleszyce

Miasto i Gmina Narol

Gmina Stary Dzików

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu lubaczowskieg^

23.04.2024 r.

11

Powiatowa Komisja Lekarska w Łańcucie

z siedzibą w Łańcucie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych - Bursa Szkolna w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51D, obejmującą zasięgiem działania powiat łańcucki

Miasto Łańcut

od 26.02.2024 r. do 22.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Łańcut

Gmina Czarna

Gmina Białobrzegi

Gmina Markowa

Gmina Żołynia

Gmina Rakszawa

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu łańcuckiego

25.03.2024 r.

12

Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu z siedzibą w Mielcu w budynku Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24 obejmującą zasięgiem działania powiat mielecki

Miasto Mielec

od 06.02.2024 r. do 19.03.2024 r.

w godzinach 7.00-15.00

Gmina Padew Narodowa

Gmina Gawłuszowice

Miasto i Gmina Przecław

Gmina Borowa

Gmina Wadowice Górne

Gmina Czermin

Gmina Mielec

Miasto i Gmina Radomyśl Wielki

Gmina Tuszów Narodowy

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu mieleckiego^

20.03.2024 r.

13

Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku

z siedzibą w Nisku w budynku szkoły Regionalnego Centrum Edukacji

Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 1, obejmującą zasięgiem działania powiat niżański

Gmina i Miasto Nisko

od 01.02.2024 r. do 27.022024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Gmina Krzeszów

Gmina Jeżowe

Gmina Harasiuki

Gmina Jarocin

Gmina i Miasto Ulanów

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu niżańskiego^

28.02.2024 r.

14

Powiatowa Komisja Lekarska w Przemyślu

z siedzibą Przemyślu w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. przy ul. Lwowskiej 9,

obejmującą zasięgiem działania miasto Przemyśl na prawach powiatu i powiat przemyski

Miasto Przemyśl

od 12.02.2024 r. do 19.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Żurawica

Gmina Przemyśl

Miasto i Gmina Dubiecko

Gmina Medyka

Gmina Orły

Gmina Fredropol

Gmina Bircza

Gmina Stubno

Gmina Krzywcza

Gmina Krasiczyn

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu Miasta Przemyśl

27.02.2024 r.

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu przemyskiego^

20.03.2024 r.

15

Powiatowa Komisja Lekarska w Przeworsku z siedzibą w Przeworsku w budynku firmy KAWADO Sp. z o.o przy ul. Rynek 28,

obejmującą zasięgiem działania powiat przeworski

Gmina Gać

od 04.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Przeworsk

Miasto Przeworsk

Miasto i Gmina Sieniawa

Miasto i Gmina Kańczuga

Gmina Tryńcza

Miasto i Gmina Jawornik Polski

Gmina Adamówka

Gmina Zarzecze

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu przeworskiego^

28.03 i 02.04.2024 r.

16

Powiatowa Komisja Lekarska w Ropczycach

z siedzibą w Ropczycach w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza przy ul. Konopnickiej 2, obejmującą zasięgiem działania powiat ropczycko-sędziszowski

Miasto i Gmina Ropczyce

od 27.02.2024 r. do 20.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00 z wyłączeniem 02.04.2024.r.

Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski

Gmina Iwierzyce

Gmina Ostrów

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu ropczycko-sędziszowskieg^

21.03.2024 r.

17

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie w budynku Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21, obejmującą zasięgiem działania miasto Rzeszów na prawach powiatu

Miasto Rzeszów

od 26.02.2024 r. do 19.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia na terenie Miasta Rzeszowa

22-23.04.2024 r.

18

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie w budynku Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29, obejmującą zasięgiem działania powiat rzeszowski

Gmina Chmielnik

od 14.02.2024 r. do 09.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Hyżne

Gmina Świlcza

Miasto i Gmina Błażowa

Miasto i Gmina Głogów Małopolski

Miasto i Gmina Tyczyn

Miasto Dynów

Gmina Dynów

Gmina i Miasto Sokołów Małopolski

Gmina Trzebownisko

Miasto Boguchwała

Gmina Kamień

Gmina Krasne

Gmina Lubenia

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu rzeszowskego^

10-12.04.2024 r.

19

Powiatowa Komisja Lekarska w Sanoku

z siedzibą w Sanoku w budynku Niepublicznego Kolegium Języków przy ul. Głogowej 1, obejmującą zasięgiem działania powiat sanocki

Miasto Sanok

od 11.03.2024 r. do 22.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Komańcza

Gmina Besko

Gmina Bukowsko

Miasto i Gmina Zagórz

Gmina Sanok

Gmina Zarszyn

Gmina Tyrawa Wołoska,

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu sanockieg^

23.04.2024 r.

20

Powiatowa Komisja Lekarska w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Okulickiego 83, obejmującą zasięgiem działania powiat stalowowolski

Miasto Stalowa Wola

od 01.02.2024 r. do 05.03.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Pysznica

Gmina Bojanów

Gmina Zaleszany

Gmina Radomyśl nad Sanem

Miasto i Gminę Zaklików

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu stalowowolskieg^

06.03.2024 r.

21

Powiatową Komisję Lekarską w Strzyżowie z siedzibą w Strzyżowie w budynku Domu Kultury „Sokół przy ul. Mostowej 2, obejmującą zasięgiem działania powiat strzyżowski

Gmina Czudec

od 13.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Gmina Frysztak

Gmina Niebylec

Miasto i Gmina Strzyżów

Gmina Wiśniowa

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia z terenu gmin powiatu strzyżowskieg^

01.03.2024 r.

22

Powiatowa Komisja Lekarska w Tarnobrzegu

z siedzibą w Tarnobrzegu w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Przy Zalewie 2, obejmującą zasięgiem działania miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu i powiat tarnobrzeski

Miasto Tarnobrzeg

od 04.03.2024 r. do 10.04.2024 r.

w godzinach 8.00-16.00

Miasto i Gmina Nowa Dęba

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Gmina Gorzyce

Gmina Grębów

Kobiety wymienione w § 2 pkt 4 obwieszczenia na terenie Miasta Tarnobrzega i gmin powiatu tarnobrzeskiego

11.04.2024 r.

§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej komisji lekarskiej:
1) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
2) orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny w przypadku orzeczonej niezdolności lub niepełnosprawności.
3. Szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
1) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwości;
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej komisji lekarskiej:
1) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
2) orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny w przypadku orzeczonej niezdolności lub niepełnosprawności.
3. Szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
1) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
2) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.
§ 7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące zobowiązane są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
§ 8. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
§ 9. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące najpóźniej do dnia, w którym są obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawią dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta). wyznacza im inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
§ 10. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo odmówią poddania się badaniom lekarskim bądź nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Uprzednio może być wobec ww. osób nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).


Data wytworzenia: 2023-12-18
Sporządzone przez: Jacek Kowalski (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-12-18 10:24:35
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 248