> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r.


Stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. W dniu 3 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiadomienie z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”.
  2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie otrzymane od Strony ukraińskiej „Powiadomienie w sprawie przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko”.
  3. Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia stwierdzono zasadność udziału Rzeczypospolitej Polskiej na prawach Strony narażonej w postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
  4. Z treścią ww. dokumentu (w jęz. polskim i angielskim) można zapoznać się, po uprzednim umówieniu wizyty, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 42, w godzinach 09.00 – 14.00: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
  5. Dnia 30 kwietnia 2024 r. treść ww. dokumentów zamieszczona została również na okres 20 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow), tj. do dnia 20 maja 2024 r.

W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Wyniki udziału społeczeństwa zostaną przekazane Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.


Data wytworzenia: 2024-04-29
Sporządzone przez: Wojciech Wdowik
Data udostępnienia: 2024-04-29 09:31:41
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 80