> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2023 r.


Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001. Jednocześnie informuje o:

  • możliwości zapoznania się z projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001 - w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/ostoja-magurska-plh180001-beskid-niski-plb180003.
  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 . i Ostoja Magurska PLH180001 w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@rzeszow.rdos.qov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  • Urzędy Gmin według rozdzielnika;
  • Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Urząd Gminy do niezwłocznego odesłania obwieszczenia na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 - 001 Rzeszów

Ostoja Magurska PLH180001, Beskid Niski PLB180002 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Data wytworzenia: 2023-04-28
Sporządzone przez: Wojciech Wdowik
Data udostępnienia: 2023-05-15 08:38:12
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 341